top of page

Fritidsklubben Villa Fems kerneopgave

Villa Fem har som institution til opgave:

/ At stå for driften af et kommunalt fritidsklub-tilbud for indmeldte børn i aldersgruppen 10-14 år. 

 

/ At inkludere ikke-indmeldte børn og unge i aldersgruppen 10-14 år i institutionens tilbud. 

 

/ At etablere socialpædagogiske indsatser, målrettet unge i aldersgruppen 13-17 år, der vurderes for sårbare til at kunne benytte øvrige kommunale tilbud. 

 

/ At stå for driften af Mp:H – Helsingør Kommune’s Multipark.

 

Indenfor Kerneopgavens rammer, og med afsæt i institutionens Værdigrundlag, er det, med udgangspunkt i en anerkendende tilgang, og med AI som metode, Villa Fem’s pædagogiske målsætning:

/ At alle brugere inkluderes i institutionens tilbud med fokus på, at disse i videst mulig udstrækning tilbydes lige muligheder.

 

/ At motivere, samt hjælpe den enkelte bruger til at opdage, stimulere, og udvikle personlige kompetencer, der fremadrettet øger dennes muligheder for at indgå i frugtbare fællesskaber, samt tage ansvaret for et konstruktivt voksenliv.

 

I Villa Fem italesættes det således, er vi er med til at løfte den samfundsmæssige opgave, der består i at skabe hele og livsduelige borgere.

I relation til Villa Fem’s pædagogiske målsætning, bliver institutionens kerneydelser i forhold til brugeren, og igennem medarbejdernes daglige arbejde:

/ At signalere åbenhed, udvise tillid og etablere tryghed.

 

/ At sikre den enkelte bliver set, og dennes perspektiver hørt.

 

/ At indgå i dialog der tjener til indsigt og anskueliggør handlemuligheder.

bottom of page